jaroslav.cabalka@3dfitness.cz +420 607 228 988

PROVOZNÍ ŘÁD 3D FITNESS STUDIA

PROVOZNÍ ŘÁD

Tento provozní řád slouží k dodržování platných předpisů a ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků studia  3D FITNESS Žamberk a musí být bezpodmínečně dodržován. 

Provozovatel:    Jaroslav Cabalka

        U Lipek 564, Jablonné nad Orlicí 561 64

        IČ.:08435561

Manažer, odpovědná osoba: Jaroslav Cabalka

             

Provozovna:  Orlická Kasárna 1491
564 01 ŽAMBERK

Všeobecné údaje 

Kapacita: aerobní sál 22 osob 

Provozní doba : dle aktuálního rozpisu cvičení

www.3dfitnesszamberk.cz

zavřeno (může být operativně měněna dle aktuálního rozvrhu) 

Vytápění: centrální s regulovanou teplotou 

Větrání : okna, klimatizace 

Osvětlení : zářivkové 

Další místnosti : viz půdorys 

Fitcentrum je napojeno na veřejný vodovod pitné vody a rozvod TUV 

Provozní podmínky 

1) Fitness studio je určeno k rekreačnímu sportovnímu vyžití, k posilování, regeneraci a relaxaci návštěvníků. 

2) Fitness studio je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu, který musí být bezpodmínečně dodržován. Poslední možnost vstupu je půl hodiny před koncem provozní doby. 

3) Návštěvník*  fitness studia je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s provozním řádem vyjadřuje plný souhlas.

4) Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní komplexu nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku vyvěšeného na recepci. 

5) Každý návštěvník má možnost využít kreditního on-line systému se zvýhodněnými cenovými podmínkami.

6) Vložený kredit je možno vyčerpat pouze využíváním služeb fitcentra. Kredit vložený do kreditního on-line systému je možno vyplatit zpět zákazníkovi pouze v mimořádných případech, a to: změna trvalého bydliště mimo území bývalého okresu Ústí nad Orlicí nebo zhoršení zdravotního stavu, které neumožňuje čerpat služby Fitness studia (nutno doložit lékařskou zprávou), v jiném případě nelze vložený kredit zákazníkovi vrátit zpět. Kredity lze převést jiné zaregistrované osobě na jeho kreditní účet.

7) Pokud v průběhu 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích nedojde k žádnému pohybu výše vkladu uloženého na kreditním účtu konkrétního zákazníka je provozovatel oprávněn tento účet deaktivovat a vyřadit ze seznamu platných účtů. Případný zůstatek vkladu na účtu je provozovatel oprávněn započíst vůči svým nákladům na deaktivaci účtu a její vyřazení ze seznamu platných kreditních účtů, případný zbytek vkladu se deaktivací účtu stává vlastnictvím provozovatele. Pravidla chování ve fitcentru 

1) Vstup do fitness studia je povolen osobám starším 15-ti let. Osoby mladší 15-ti let mají vstup povolený pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let, která je za ně plně zodpovědná a je povinna se osobě mladší 15-ti let neustále věnovat a nenechat ji bez dozoru. Vstup každé osoby mladší 15-ti let je povinen návštěvník při vstupu ohlásit u obsluhy na recepci fitness či přítomnému instruktorovi.

2) V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené hodiny instruktor 3DFITNESS GYM Žamberk, dochází k přechodu zodpovědnosti vstupem osoby do a z aerobního sálu a jejím převzetím instruktorem. Do té doby a po zpětném předání osoby instruktorem po skončení hodiny zpět rodičům či zákonnému zástupci je za pohyb osoby mladší 15-ti let odpovědný doprovod.

3) Malé děti se nesmí volně pohybovat v prostoru studia, používat náčiní a vylézat na posilovací stroje, za pohyb osoby mladší 15-ti let odpovědný doprovod.

4) Do všech prostor 3DFITNESS GYM Žamberk je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení, příp. zcela bez oděvu. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak neučiní mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.

5) Vstup do 3DFITNESS GYM Žamberk je povolen v čisté, kvalitní  a vhodné sportovní obuvi a ve vhodném sportovním oblečení. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna a návštěvníci jsou povinni si své věci uložit do uzamykatelných skříněk, tyto řádně zamknout a klíč po dobu pobytu ve fitness osobně opatrovatPři ztrátě věcí v prostorách šaten neuzamčených ve skříňkách, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost. Odkládání věcí, zejména oblečení, obuvi a jiných věcí (např. batohů) je mimo prostor šatny zakázáno. Cenné věci je povinen návštěvník uschovat u obsluhy na recepci. Při ztrátě těchto věcí v prostorách šaten či uložených jinak než v úschově na recepci nenese provozovatel žádnou zodpovědnost. 

6) V celém prostoru 3DFITNESS GYM Žamberk platí zákaz kouření, používání otevřeného ohně,požívání alkoholických nápojů, návykových, omamných nebo psychotropních látek, vodění psů a jiných zvířat. Do prostor sálu skupinových lekcí a sálu funkčního tréniku je přísně zakázáno nošení skleněných láhví a skleniček. Vnášení jakýchkoliv vlastních jídel není povoleno. 

7) Návštěvník přítomný ve 3DFITNESS GYM Žamberk neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným. V opačném případě je provozovatel oprávněn návštěvníka z prostoru fitness vykázat či odepřít mu vstup.

8) Z návštěvy jsou vyloučeny osoby, které svým onemocněním ohrožují zdraví jiných osob, nebo jejichž návštěva by mohla mít rušivý vliv na pořádek, bezpečnost a čistotu provozu a mravní a společenské zásady. Takovéto osoby je provozovatel oprávněn z prostoru fitness vykázat či odepřít jim vstup.

9) Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku a hygieny v celém prostoru 3DFITNESS GYM Žamberk, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit obsluze na recepci. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a jakéhokoliv jiného vybavení a zařízení fitness studia je zakázáno. 

10) Návštěvníci v prostorách 3DFITNESS GYM Žamberk užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Užívání veškerého vybavení a zařízení fitness je možné jen s předchozím souhlasem provozovatele. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji nahlásit obsluze na recepci fitness studia. Cvičení na takovémto stroji nebo s takovým náčiním není povoleno. 

11) Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky posilovny a sálu skupinových lekcí, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.

12) Návštěvníci jsou povinni se před opuštěním prostor fitcentra řádně odhlásit a v případě zapůjčení vrátit zapůjčený ručník či PET láhev fitness studia.

13) Návštěvníci jsou povinni prostor fitness studia opustit nejpozději do ukončení provozní doby. 

14) Návštěvníci nesmí dobrovolně umožnit vstup do 3DFITNESS GYM Žamberk osobě, která se neprokázala a nenahlásila svou přítomnost na recepci 3DFITNESS GYM Žamberk.

15) Návštěvníci nesmí vstupovat do prostor vyčleněných personálu. 

16) V případě výpadku elektrického proudu po dobu delší než 10 minut jsou návštěvníci povinni neprodleně opustit veškeré prostory fitcentra. 

17) V případě požáru jsou návštěvníci povinni dodržovat evakuační plán vyvěšený v prostorách recepce. 


18) Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme před návštěvou fitness studia nechat se vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese fitness studio zodpovědnost.

19) V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze recepce. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička.

20) V případě krádeže ohlaste obsluze recepce poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

21) Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat po dobu cvičení a vrátit do zámku skříňky před opuštěním prostor fitness studia. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 300 Kč jako náklady za výměnu zámku.


Odpovědnost a práva provozovatele 

1) Provozovatel nese odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru fitness studia. Úklid je prováděn 1 x denně. Hygienické zařízení je umýváno 1x denně dezinfekčním prostředkem. 

2) Provozovatel má právo odmítnout návštěvníka při naplnění kapacity 3DFITNESS GYM Žamberk.

3) Provozovatel 3DFITNESS GYM Žamberk může vyčlenit hodiny pro hromadné návštěvy či sportovní akce, o kterých bude včas informovat. 

4) Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech cvičenců do prostoru fitness studia.


5) Kontrola, promazání a čištění přístrojů se provádí dle požadavků daných výrobcem 1x ročně nebo dle potřeby. 

6) Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů KHS Ústí nad Orlicí a v souladu s poskytovanými službami. 

7) Ceny vstupů jsou platné vždy dle aktuálních ceníků pro dané období. Provozovatel si vyhrazuje právo ceny upravovat dle vlastních potřeb.

8) Provozovatel si vyhrazuje právo změnit instruktora dané lekce, změnit začátky lekcí a případně zrušit lekci buď z důvodu vyšší moci, nebo nesplnění minimálního počtu rezervovaných (minim. 4 klienti ).


Závěrečná ustanovení 

1) V případě porušení provozního řádu bude návštěvníkovi zamezen vstup do zařízení bez nároku na vypořádání prostředků. 

2) Tento interní provozní řád nabývá platnosti dnem schválení a podpisem provozovatele 3DFITNESS GYM Žamberk.

3) Při změně podmínek provozu či změně způsobu užívání bude schválen a zveřejněn dodatek k internímu provoznímu řádu. Věříme, že v našem fitness studiu strávíte mnoho hezkých chvil a že Vaše odhodlání pravidelně cvičit se setká s Vaším osobním úspěchem.
K tomu Vám mnoho úspěchů přeje

Jaroslav Cabalka
provozovatel Sálu skupinových lekcí 3DFITNESS GYM Žamberk


* Návštěvníkem se rozumí fyzická osoba, která za účelem odebrání služeb nebo zboží od provozovatele je přítomna ve sportovním zařízení.


Důležitá telefonní čísla

112 Tísňová linka

150 Hasiči

155 Záchranná služba

156 Městská policie

158 Policie


Schválil: Jaroslav Cabalka

Dne: 1. 1. 2021